Bos of biodiversiteit?

Op dit moment (april 2019 en nog steeds maart 2020) heerst er een soort volkswoede tegen beheerders van bossen. Ze zouden Nederland “ontbossen”.
Door het verkeerd vertalen van onderzoeksresultaten over het bosareaal in in ons land door de WUR in Wageningen, gaan bezorgde mensen en onzorgvuldige journalisten los op “de natuurbeschermers”. Vooral Staatsbosbeheer moet het ontgelden. En nu ook Natuurmonumenten, De Landschappen en het GNR (februari 2020)

Maar nu gaat het een eng kantje krijgen. “Ecologen” krijgen nu de schuld vooral in columns. Dat is raar. Want ecologen hebben de zelfde opleiding en kennis en kunde als de WUR onderzoekers. Maar ook zijn er “ecologen” die rustig mee roepen dat we onze bossen in rap tempo definitief aan het kappen en zijn…
Waar gaat het mis?

Boom-MSD-20061024-68177
Gemengd productiebos. Naaldhout groeit sneller dan loofhout. Ondergroei is relatief arm aan soorten, boomkronen zijn rijker aan soorten.

Geschiedenis.

Bos in Nederland is een natuurlijk verschijnsel van na de laatste ijstijd. Het werd steeds warmer en het bos werd steeds diverser. Er leefden dieren en mensen. Er waren overstromingen van rivieren en de zee, er groeiden enorme veenpakketten en die spoelden weer weg of werden bedekt met klei. Meren en binnenzeeën ontstonden en verdwenen. Kortom een zeer dynamisch landschap waar ook dieren en mensen invloed op hadden.
Het was dan ook niet een uitgestrekt bos, maar meer een bosweide systeem met, jawel, heidevelden op de venen, open stroken langs de rivieren, kortom, een rijk systeem met steeds weer grote en kleine rampen, waar je ook bijvoorbeeld stormen, bos- en veenbranden en overpopulatie van dieren kunt rekenen.

De mens is een succesvolle soort die steeds meer plek opeiste en zo een steeds grotere invloed kreeg op het landschap. Te veel om hier te beschrijven, maar hout was een belangrijke factor en later ook het veen. Als bouwstof en als brandstof. Toen in de middeleeuwen de steden ontstonden was daar veel hout voor nodig. Toen we gingen varen was daar veel hout voor nodig. Toen we stoommachines bedachten was daar veel brandstof voor nodig.

Zo rond 1850 was er nog maar 3% bos in Nederland. Het bos was weg. En de bevolking groeide explosief, vanwege steeds betere gezondheidszorg bijvoorbeeld. En we konden geld verdienen met industrie en landbouw. Snel geld. Er was veel nodig. Maar ook hout. En dat was er niet meer. De landbezitters hadden het na verschillende economische inzinkingen niet breed en zochten snelle verdiensten van hun grond. Bosteelt is geen snelle geldverdiener als je dat niet langdurig goed opgezet hebt. Over de eeuwen heen. Dat was niet in ons land het geval. Een bos gaat pas wat opbrengen na zo’n 40 jaar en na 100-150 jaar pas echt goed. Dat ligt niet in de aard van de mens in die tijd en nu nog steeds niet.

Van bosaanplant kwam dus niets terecht en alles werd uit het buitenland gehaald. De overheid kon de boeren niet overhalen hout te gaan telen. Er werden wel steeds meer “woeste gronden”, leeggeroofde natuurgebieden, ontgonnen voor de landbouw. Het volk moest gevoed en er was snel geld te verdienen. Niets mis mee natuurlijk.
Toen ging de overheid van arren moede maar zelf hout telen. Bossen aanplanten. Staatsbosbeheer in 1899. Die moest ook waarschuwingen uitgeven want men zag die staakjes als prima brandhout.Staatsbosbeheerposter

In 1905 ontstond Natuurmonumenten om de laatste bossen en natuurgebieden nog te beschermen tegen kaalkap en ontginning. Later ging Staatsbosbeheer zich ook op deze natuurbescherming richten. Later ook de provinciale landschappen en stichtingen zoals het Goois Natuurreservaat, investeerders, gemeentes en enkele gebieden die in handen kwamen van industriëlen of in bezit bleven bij oude adelijke families. En nog steeds bestaan.

Bosuitbreiding

Het bosareaal breidde met deze landeigenaren uit tot meer dan 10% in onze tijd.
Huh? het bos gaat toch achteruit?
Niet dus.
Ja, je hebt altijd perioden dat bos, of wat daar voor door gaat, groeit, of afneemt. Een enorme afname waren de wereldoorlogen vanwege handelsbeperkingen en noodruft werden in ons land heel veel bossen gekapt omdat het niet meer ingevoerd kon worden en de gevolgen van de winter van 1944 op west Nederland zijn bekend. De bossen zijn ook weer massaal aangeplant. Kijk je dus vanaf 1945 tot 1955 dan zie je een enorme toename van bosareaal… Van 1940 tot 1945 van een enorme afname…

Wat is er nu aan de hand in Nederland. In 2019 en 2020.

Er “verdwijnt” bos.


Dat is niet waar! Er wordt weer bosonderhoud gepleegd. Echte hardliners in de boswereld vinden dat verschrikkelijk. Een natuurlijk bos-systeem is heilig. Die mening mag je hebben, maar vergeet niet dat een bos daar zo’n 500 jaar over doet om dat te bereiken. En dan met minimale invloed van de mens uiteraard. Dat gaat nooit lukken, zie de geschiedenis.
Er worden tijdelijke bossen gekapt door boeren. Die mochten een tijd geleden bossen planten op landbouwgrond maar moesten dat weer kappen om het de bestemming landbouw te laten blijven. Dat gebeurt de laatste jaren massaal. Dat zijn de populieren- en essenbossen bijvoorbeeld.
Er is veel natuur ontstaan langs de rivieren. Om water vast te houden. Maar o jee, bomen houden de doorstroming tegen, dus veel van de spontane ooibossen moeten weer weg en dus is Rijkswaterstaat aan het kappen.
Boeren moeten mest kwijt. Bosjes, houtwallen, bomenlanen, solitaire bomen moeten weg want rond bomen mag geen mest gegeven worden.
Op veel plekken zijn bossen geplant om te ontwateren en stuifzand vast te leggen. Kort levende bossen van exotische naaldhoutsoorten die, jawel, snel geld opbrengen. Maar de inzichten zijn veranderd en deze bossen worden geruimd om de oorspronkelijk natuur weer kansen te geven. In de duinen en op de waddeneilanden bijvoorbeeld. Weer nat en rijk komt er voor terug.
De laatste restanten van onze venen groeien door verdroging dicht met bos, het open half natuurlijke heidelandschap van droge gronden verdwijnt in een beginnend bos met tot gevolg een enorme afname van biodiversiteit op de korte termijn. Over 500 jaar is het wel weer een rijk systeem maar anders. Intussen zijn we heel veel planten en ernstig bedreigde dieren definitief kwijt. Totdat we het weer openmaken, gaan gebruiken, een menselijke “ramp” creëren. Of anders gezegd, gewoon ons leefding doen.

Boom-MSD-20060509-52963_1
Dit soort bossen worden nu in dit stadium gekapt. Bosranden zijn en open plekken zijn de rijke plekken.

Dat naar aanleiding van een WUR rapport nu geconstateerd wordt dat er bosareaal verdwijnt is een keuze van statistiekdata. Zo kun je alles “bewijzen”ook al zijn die bewijzen gebaseerd op een interpretatie van oude en zeer oude kaarten en niet ondersteund door door veldwaarnemingen bij twijfelgebieden. Ze geven zelf al aan dat andere onderzoekers tot andere conclusies kunnen komen… Het meest frappante lees je in de tekst. Wanneer je uitgaat van het geschatte bosareaal in 1990 (362.000 ha) en dan kijkt naar 2017 (365.000 ha) dan is het bosareaal toegenomen. In de tussentijd is blijkbaar veel bijgeplant want in 2013 is er 376.000 ha geschat bosareaal. Maar dat daalt dus weer, maar is altijd nog meer dan in 1990. De toename stagneert, dat is zorgelijk, maar het bosareaal is niet afgenomen! En ga je verder terug dan zie je dat rond 1900 1% van ons land bos genoemd kon worden en dat dat nu meer dan 10% is. Gigantische toename dus. En hoe verder je teruggaat hoe meer die cijfers heen en weer schieten. Er zijn tijden geweest dat het grootste deel van het land bosrijk was, er zijn periodes geweest dat echt tot de laatste boom gekapt is, tijdens de massale uitbreiding van de steden en de bouw van schepen…alles was van hout. En brandde af en met had nog meer hout nodig. In de hongerwinter is veel bos in het westen volledig gekapt, en in de jaren daarna met behulp van het Marshallplan opnieuw ingeplant en gezaaid. Hier het artikel uit het rapport uitgelicht: >>>>>>

Het bosoppervlak in Nederland nam van ongeveer 362 duizend ha in 1990 toe naar bijna 376 duizend ha in 2013 (tabel 1).

In 2017 was het areaal echter nog maar 365 duizend ha, een afname van 10.850 ha ten opzichte van 2013, ruim 2.700 ha per jaar. Deze netto afname bestaat uit enerzijds een bruto afname van het bestaande bosareaal met ruim 20 duizend ha (5.000 ha per jaar) en daarnaast een bruto toename van ruim 9 duizend ha (2.250 ha per jaar) nieuw aangeplant bos (tabel 2).Naar aanleiding van deze opvallende afname in bosoppervlakte hebben we een groot aantal ontboste gebieden gecontroleerd met behulp van luchtfoto’s. Voor de afname is een aantal verklaringen te geven (tabel 3). Sinds een jaar of tien worden bossen omgevormd om meer ruimte voor andere natuur te maken, zoals heidecorridors en zandverstuivingen.

Op bijna 7.800 ha (38 procent) is het nieuwe landgebruik heide, natuur grasland, moeras of water. Op luchtfoto’s is te zien dat in deze gebieden de omvorming vaak al voor 2013 is ingezet, maar dat de topografische kaarten pas in 2017 geactualiseerd zijn. Een ander opvallend fenomeen is het verdwijnen van grote percelen bos in vooral Drenthe en Groningen. In het meerjarenplan bosbouw van het ministerie van Landbouw en Visserij uit 1986 stond een subsidie regeling voor het planten van tijdelijk bos met snelgroeiende soorten om aan de indertijd verwachtte tekorten voor hout te voldoen. Veel van deze tijdelijke bossen worden nu geoogst en daarna weer in gebruik genomen als landbouwgrond. Dat kan zonder compensatieverplichting omdat doorgaans voor het tijdelijk bos een vrijstelling van de herplantplicht is verkregen. Op bijna 2.300 ha (11 procent) lijkt dit aan de orde.<<<<<

Verbod op biodiversiteit!

Terwijl iedereen ach en wee roept over het verdwijnen van bijen, vlinders, vogels en andere dieren en dat we geen bloemen meer in de weides zien, de boeren hun gras doodspuiten om mais te telen, de weidebloemen verbannen om meer inkomen te genereren (dat is niet de schuld van de boeren…die willen ook een inkomen, maar de maatschappij “bepaalt” dat ze er geen rendabele prijs voor kunnen krijgen) De tuincentra tuinplanten verkopen die vol gif zitten zodat de laatste bijen en vlinders er dood vanaf vallen (ze weigeren om biologisch geteelde planten en bloemen te verkopen) gaan we de ecologen beschuldigen dat zij de oorzaak zijn van de vermeende achteruitgang van onze bossen.

Zonneheide, Hilversum, Noord Holland, Netherlands
Zonneheide Hilversum. ca 6 jaar na weghalen van bosopslag. Volop biodiversiteit, maar dat willen we niet want bos moet het zijn!

Verbod op biodiversiteit.
Dood aan de bijen en vlinders en vogels!
Dat willen de productiebos beschermers…

Het is niet ondanks de natuurbescherming dat we nog bos en andere natuur hebben, maar dankzij! En de organisaties, overheden en particuliere eigenaren zorgen nog steeds goed voor de bossen en natuurgebieden!
Door zo in te hakken op het vermeende bossen kappen pleit je voor de achteruitgang van bijen, vlinders, vogels en andere dieren! Dat moet je maar durven in deze tijd. Door te pleiten voor het laten verbossen van open velden pleit je voor de teloorgang van de biodiversiteit in ons land. Naast de boeren-standorganisaties die eisen dat bermen doodgemaaid moeten worden, (LTO) of de politiek (CDA verkiezingsleus: “alleen schaalvergroting kan de landbouw redden” en “wij voeden de wereld”) die weigert een verbod op dodelijke bestrijdingsmiddelen in te voeren, komt er dus een trap in de rug van de organisaties die juist wel oog voor natuur en gezond leefmilieu hebben.

Zonneheide, Hilversum, Noord Holland, Netherlands
Zonneheide Hilversum, arm bos op voormalige heide
Zonneheide, Hilversum, Noord Holland, Netherlands
Zonneheide Hilversum. Arm bos gekapt en binnen een paar jaar weer een rijke open plek met veel planten en leefgebied voor dieren. Dit mag dus niet van de bosbehouders!

Wat is dan wel de bedreiging?

Want onze bossen worden echt wel bedreigd.

Biomassacentrales.
Deze uitermate vervuilende wijze van energieopwekking gaat onze bossen kosten. Utrecht wil al de brandstof halen uit een cirkel rond de centrale. Zeggen ze… Dus dat wordt het einde van de Utrechtse heuvelrug. Opgestookt voor de stadsverwarming van de stad.

Windmolens.
Die verdragen geen bossen en zijn dodelijk voor insecten, vogels en vleermuizen. Daar is veel onderzoek naar gedaan. In Noord Holland zijn plannen om een deel van een bos te kappen om windmolens neer te kunnen zetten.

Zonneparken op land en op bebouwing.
Zonnepanelen verdragen ook geen bomen in de buurt. Weidegrond gaat teloor voor het grootste deel van de planten en dieren, wat ze ook zeggen dat het natuurinclusief is. Wel beter dan doodspuiten en mesten, maar toch niet goed voor de biodiversiteit. Op gebouwen zijn ze een ramp voor omstaande bomen want die zorgen voor een paar euro minder opbrengst per maand dus weg er mee. Weg windsingels en houtwallen bij boerenschuren, weg solitaire bomen in de stedelijke omgeving.

PAS regeling
De programmatische aanpak stikstof is een regelrechte bedreiging voor de biodiversiteit. Bedoeld om de enorme stikstofbelasting van onze natuurgebieden door de landbouw te compenseren is het verworden tot een instrument waardoor agrarische bedrijven in de buurt van Natura 2000 gebieden toch kunnen uitbreiden, toch meer stikstof de lucht in mogen jagen en intussen zitten de beheerders met het probleem dat zij dankzij die regeling de biodiversiteit in die gebieden moeten opkrikken. Dat lukt totaal niet met behulp van bos wat in ons land beduidend armer aan biodiversiteit is dan bijvoorbeeld heischraal grasland, grijze duinen en witte duinen, natte heide en droge heide. Wat gaan de eigenaren nu doen? Versneld deze oorspronkelijke vegetatietypes terug proberen te krijgen door bosopslag versneld te rooien en kortlevende productiebossen al dan niet voortijdig in eindkap te brengen in de hoop dat de biodiversiteit weer toeneemt en ze geen problemen krijgen om aan de EU regels voor Natura 2000 gebieden te voldoen.

Verschillende ecologen en natuurbeheerders hebben me op dit sluipende probleem gewezen. De PAS regeling is enkel in het voordeel van bedrijven die vast zaten in de buurt van N2000 gebieden. De natuur wint er weinig tot niets mee evenals de biodiversiteit en de duurzame opslag van CO2 in staand hout.
Inmiddels is de PAS regeling afgeschoten (zomer 2019) waardoor er geen plicht tot omvorming meer geldt als “oplossing” voor het stikstofprobleem.

Maar er zou toch extra bos aangeplant worden?

Jaha… in 2017 zouden de eerste bossen van duizenden hectares aangeplant moeten zijn volgens een convenant van de overheden, grondeigenaren en de houtsector. Waar? Nergens tot nu toe! Zie hier het Houtconvenant

Laten we dit nou eens gaan uitvoeren maar er liggen partijen dwars. Ja, goud van oud. Het brengt te weinig op dus dan beginnen we er niet aan. Als er evenveel subsidie voor gegeven wordt als waar de zeer vervuilende, reguliere landbouw mee in leven gehouden wordt, dan kan half Nederland volgezet worden met bos. Liever niet voor de  schadelijke vervangers van gas en kolencentrales (die minder vervuilen per energie eenheid) maar wel voor de leefbaarheid van ons land. Meer bos is ook een koeler micro klimaat. En dan kunnen ook de kwetsbare open landschappen goed beheerd worden zonder een vermeende  “aanslag” op de bossen te plegen.

Is de agrarische wereld de schuldige?

Nee. Je kunt boeren niet verwijten dat ze hun bedrijf willen uitvoeren. WEL kun je de politiek verwijten dat de boeren te weinig geld voor hun producten krijgen. Dat lost men op door gemeenschapsgeld in deze industrie te pompen. Ja, vegetariërs en veganisten betalen met miljarden mee aan de vleesindustrie!
Er zijn aardig wat agrariërs die omschakelen naar gifloze landbouw of minstens natuurinclusieve landbouw. Vaak heel stilletjes. Laten die dat nou eens van de daken schreeuwen! En laat de politiek er nou eens voor kiezen deze boeren te subsidiëren. Maar nee, DAT gebeurt niet door onze gifgroene vrienden in Den Haag en de provincies. Heel mondjesmaat, maar niet zo grof als de intensieve landbouw EN de energiesector.

Koe, Bos domesticus

Gevaar voor de biodiversiteit?

Ja, de huidige hetze tegen ecologen en natuureigenaren kent verliezers. De natuur, de bijen, de vlinders, de vogels, de vleermuizen, de bedreigde plantenwereld. Lachende derden zijn de natuurvernietigers zoals Bayer, de internationale zaadhandel die zaden met ingebouwde insecticiden leveren waar alles dood aan gaat, de voedingsmiddelen industrie, die omzet wil draaien voor de graaiende aandeelhouders en topmensen, de banken die daar geld in steken en obscure groenhatende politieke partijen die alles over hebben voor de industrie en zorg voor de aarde een “linkse hobby” noemen (terwijl het uiteraard een rechtse hobby is… behoud van natuur en natuurwaarden is conservatief gedrag pur sang en vrijwel in iedere religie verankerd… hoe ver staat men af van de werkelijkheid…)

Lagieskamp, Naardermeer, Hilversum, Netherlands
Bloemrijk grasland, dit mag niet meer, bos moet het worden!

Natturmonumenten stopt tijdelijk met kappen. Geweldig verhaal van Alje Zandt en Arjan Postma!

Bos in Nederland en België kijk ook bij “Oppervlak”

Professionele bosbouw

Bos+ België

Dodelijk zaad voor bijen en andere dieren. Ingebouwd gif! en ze zijn blij….

Het WUR onderzoek Wanneer je dit goed leest zie je een heel ander verhaal dan bijvoorbeeld het tv programma van KRO-De Monitor vertelt. Terwijl ik dat rapport met een journalist van De Monitor besproken heb en hij toegaf dat er geen conclusie getrokken kon worden… maar dat bekt niet lekker dus toch het fake nieuws breed gebracht dat er bosareaal verdwijnt.

PRIMA UITLEG van landschap Overijssel waarom ze bomen kappen

Bomenkap melden